2016 STATISTICS

OVERALL STATISTICS

YAMAHA PROFILE
SUPERBIKE

DATE ROUND RIDER SESSION POSITION
79 09/10/2016 Mugello 2 Massei Fabio Gara 2 8
78 09/10/2016 Mugello 2 Torcolacci Alessandro Gara 2 14
77 09/10/2016 Mugello 2 Marchionni Fabio Gara 2 17
76 09/10/2016 Mugello 2 Jerman Marko Gara 2 18
75 09/10/2016 Mugello 2 Quellet Erwan Gara 2 21
74 09/10/2016 Mugello 2 Muzio Marco Gara 2 23
73 09/10/2016 Mugello 2 Salvadori Luca Gara 2 24
72 09/10/2016 Mugello 2 Russo Riccardo Gara 2 26
71 09/10/2016 Mugello 2 Torcolacci Alessandro Gara 1 5
70 09/10/2016 Mugello 2 Jerman Marko Gara 1 6
69 09/10/2016 Mugello 2 Salvadori Luca Gara 1 8
68 09/10/2016 Mugello 2 Muzio Marco Gara 1 10
67 09/10/2016 Mugello 2 Massei Fabio Gara 1 11
66 09/10/2016 Mugello 2 Russo Riccardo Gara 1 17
65 09/10/2016 Mugello 2 Marchionni Fabio Gara 1 19
64 09/10/2016 Mugello 2 Quellet Erwan Gara 1 20
63 04/09/2016 Imola Russo Riccardo Gara 2 3
62 04/09/2016 Imola Sandi Federico Gara 2 11
61 04/09/2016 Imola Massei Fabio Gara 2 12
60 04/09/2016 Imola Baggi Giovanni Gara 2 17
59 04/09/2016 Imola Cocco Francesco Gara 2 19
58 04/09/2016 Imola Muzio Marco Gara 2 21
57 04/09/2016 Imola Salvadori Luca Gara 2 22
56 04/09/2016 Imola Marchionni Fabio Gara 2 23
55 04/09/2016 Imola Massei Fabio Gara 1 3
54 04/09/2016 Imola Sandi Federico Gara 1 8
53 04/09/2016 Imola Muzio Marco Gara 1 12
52 04/09/2016 Imola Cocco Francesco Gara 1 17
51 04/09/2016 Imola Russo Riccardo Gara 1 18
50 04/09/2016 Imola Salvadori Luca Gara 1 20
49 04/09/2016 Imola Baggi Giovanni Gara 1 22
48 04/09/2016 Imola Marchionni Fabio Gara 1 23
47 31/07/2016 Misano Russo Riccardo Gara 2 2
46 31/07/2016 Misano Salvadori Luca Gara 2 6
45 31/07/2016 Misano Marchionni Fabio Gara 2 10
44 31/07/2016 Misano Muzio Marco Gara 2 12
43 31/07/2016 Misano Baggi Giovanni Gara 2 13
42 31/07/2016 Misano Pasini Enrico Gara 2 22
41 31/07/2016 Misano Massei Fabio Gara 2 23
40 31/07/2016 Misano Russo Riccardo Gara 1 3
39 31/07/2016 Misano Massei Fabio Gara 1 4
38 31/07/2016 Misano Muzio Marco Gara 1 11
37 31/07/2016 Misano Baggi Giovanni Gara 1 12
36 31/07/2016 Misano Marchionni Fabio Gara 1 17
35 31/07/2016 Misano Pasini Enrico Gara 1 20
34 03/07/2016 Mugello 1 Canepa Niccolò Gara 2 2
33 03/07/2016 Mugello 1 Baggi Giovanni Gara 2 13
32 03/07/2016 Mugello 1 Muzio Marco Gara 2 14
31 03/07/2016 Mugello 1 Marchionni Fabio Gara 2 15
30 03/07/2016 Mugello 1 Torcolacci Alessandro Gara 2 18
29 03/07/2016 Mugello 1 Pasini Enrico Gara 2 19
28 03/07/2016 Mugello 1 Salvadori Luca Gara 2 20
27 03/07/2016 Mugello 1 Massei Fabio Gara 2 21
26 03/07/2016 Mugello 1 Canepa Niccolò Gara 1 3
25 03/07/2016 Mugello 1 Massei Fabio Gara 1 4
24 03/07/2016 Mugello 1 Torcolacci Alessandro Gara 1 7
23 03/07/2016 Mugello 1 Marchionni Fabio Gara 1 11
22 03/07/2016 Mugello 1 Salvadori Luca Gara 1 16
21 03/07/2016 Mugello 1 Pasini Enrico Gara 1 21
20 03/07/2016 Mugello 1 Baggi Giovanni Gara 1 22
19 03/07/2016 Mugello 1 Muzio Marco Gara 1 23
18 15/05/2016 Vallelunga Canepa Niccolò Gara 2 3
17 15/05/2016 Vallelunga Massei Fabio Gara 2 6
16 15/05/2016 Vallelunga Marchionni Fabio Gara 2 8
15 15/05/2016 Vallelunga Baggi Giovanni Gara 2 9
14 15/05/2016 Vallelunga Torcolacci Alessandro Gara 2 10
13 15/05/2016 Vallelunga Muzio Marco Gara 2 11
12 15/05/2016 Vallelunga Brignola Norino Gara 2 12
11 15/05/2016 Vallelunga Cocco Francesco Gara 2 14
10 15/05/2016 Vallelunga Suchet Sebastien Gara 2 17
9 15/05/2016 Vallelunga Massei Fabio Gara 1 2
8 15/05/2016 Vallelunga Canepa Niccolò Gara 1 10
7 15/05/2016 Vallelunga Torcolacci Alessandro Gara 1 11
6 15/05/2016 Vallelunga Baggi Giovanni Gara 1 12
5 15/05/2016 Vallelunga Muzio Marco Gara 1 15
4 15/05/2016 Vallelunga Cocco Francesco Gara 1 18
3 15/05/2016 Vallelunga Suchet Sebastien Gara 1 19
2 15/05/2016 Vallelunga Brignola Norino Gara 1 24
1 15/05/2016 Vallelunga Marchionni Fabio Gara 1 25